Saturday, May 10, 2014

Taani lasteaedade külastus

Itaalia lasteaed

Tallinna Lehola Lasteaed osaleb Comenius projektis SMOL (SCIENCE, MATH, OUTDOOR LEARNING) 1.08.2012 – 31.07.2014. Eesti keeles on projekti pealkiri loodusteadus, matemaatika ja õuesõpe. Projekti partneriteks on Rootsi, Norra, Taani, Belgia, Hispaania, Türgi, Itaalia ja Eesti. Projekti eesmärgiks on õuesõpe, pöörates rõhku matemaatikale ja loodusteadusele (projekti raames mõeldakse selle all tegevusi veega.)
Kahel õppeaastal olid meie tegevuskava eesmärgid seotud projektiga.
Kuna lasteaed on kakskeelne (7 rühma on eesti õppekeelega ja 4 rühma on vene õppekeelega) oleme rõhku pannud eesti- ja vene kultuuritraditsioonide tutvustamisele. Projektiga seoses pöörasime tähelepanu ka teiste kultuuritraditsioonide tutvustamisele. Sõbrapäevale eelneval nädalal oli aiarühmade ülesanne tutvuda ühe partner-riigiga ja õppida selgeks selle maa keeles tervitamine. Tervitused  jäädvustati kaamerasse ja saadeti sõpradele edasi.

Esimene kohtumine projektipartneritega  toimus jaanuaris 2012 a. Rootsis.
Teist korda saadi kokku 2012 a. Norras. Tutvuti Norra haridussüsteemiga, külastati kolme lasteaeda. Kuulutati välja projektilogo konkurss. Töötati välja õpetajatele mõeldud küsimustik, mis viidi läbi 2012, 2013 ja 2014a. Partnerid tutvustasid oma asutusi.
Kolmandat korda saadi kokku novembris 2012a. Hispaanias. Tutvuti Hispaania haridussüsteemiga, külastati lasteaeda. Toimus projektilogo valimine. Hääletajate poolt osutus valituks Tallinna Lehola Lasteaia õpetaja Anna Paramonova valmistatud logo. Esitati materjale ja videosid lasteaias läbi viidud tegevuste kohta.
Neljandat korda saadi kokku juuni 2013a. Taanis. Tutvuti Taani haridussüsteemiga, külastati lasteaedu. Taanis osales projektis kolm lasteaeda, millest üks oli looduslasteaed, kus suvel viibivad lapsed terve päev looduses. Veel tehti kokkuvõte küsitluste tulemuste kohta. Edastati uued ülesanded.
Viiendat korda saadi kokku september 2013a.  Belgias. Tutvuti Belgia haridussüsteemiga, külastati Belgia lasteaeda, kus oli oma väikeses hoovis loodud aianurgake ja elasid kanad.
Kuuendat korda saadi kokku veebruaris 2014a.  Itaalias. Tutvuti Itaalia haridussüsteemiga, külastati  Itaalia lasteaeda ja vaadeldi õpetajate poolt läbiviidavaid tegevusi nii lasteaia hoovis kui eemal pargis.
Seitsmendat korda saadi kokku aprill 2014a.  Türgis. Tutvuti Türgi haridussüsteemiga, külastati Türgi lasteaeda. Oli võimalus tutvuda türgi rahvakultuuriga.
Juunis 2014a. on meie kord külalisi vastu võtta. Viimasel kohtumisel tehakse kokkuvõtte projektist ning tutvustatakse meie kodumaad ja lasteaeda. Koridori seinale on valminud partnermaid tutvustav stend, kus  fotod ka meie tegemistest.
Õppeaasta hakkab peagi lõppema ning on hea võimalus vaadata tehtule.
Esimesel projektiaastal viidi läbi õuesõppe tegevusi, külastati Stroomi randa. Teisel projektiaastal jätkati õuesõppe tegevuste läbiviimistega. Lasteaeda külastas Tallinna Vesi, saalis vaadeldi 3-D filmi „Veealune maailm“, kooliminevatel rühmadel oli võimalus kolmel aastaajal viibida Keila-Joal.

Tänu Comeniusele on meie lasteaia õpetajad (17 pedagoogi ja 2 õpetaja abi) saanud külastada partner-riike. On tutvutud  teiste riikide koolide ja lasteaedadega, vaadeldud õppetegevusi. Huvitav oli teada saada seda, mis on teistel meist erinev ning teiste kogemustest õppida.
Projekti vältel viidi läbi õuesõppe tegevusi, lapsed said teadmisi matemaatikast ja loodusteadusest (veest). Samuti saadi teadmisi projektis osalevate partner-riikide kohta. Külla minnes võeti alati kaasa kingitus, milleks oli laste poolt valmistatud Eestit tutvustav raamat. Raamatut valmistades avastasid lapsed, et igal maal on oma keel,  oma rahvuslipp, rahvuslind, rahvuslill jne.

Tuginedes õpetajate küsitluste tulemustele saab järeldada, et on tõusnud õpetajate oskus matemaatika ja loodusteaduse õpetamisel. Õpetajad on viinud senisest enam  tegevusi läbi õues. On pööratud rohkem tähelepanu õueala ümbruse muutmisele, et õpetada lastele matemaatikat ja loodusteadust (ilmajaama vaatluspunkt, peenrad, uued sildid puudele ja põõsastele). Õpetajad on märganud, et lapsed kasutavad vabal ajal õues oma mängudes rohkem matemaatika ja loodusteaduse tegevusi. Lapsed on avaldanud rohkem oma teadmisi loodusteadusest ja matemaatikast erinevates situatsioonides. Lapsevanemad näitavad suuremat huvi laste matemaatika ja loodusteaduse õpetamisele.  Suurepäraseks tulemuseks on ka see, et projekti raames koostatakse ja valmib ühine teemakohaline raamat, kus on iga riigi fotod ja kirjeldused läbiviidud tegevustest.

Kerttu Olesja Kroon
Tallinna Lehola Lasteaia õppealajuhataja

Külas Tallinna Vesi